skip to Main Content

November 27, 2014

Pak Loh Chiu Chow in HKG Airport
Hong Kong, China

Pak Loh Chiu Chow in HKG Airport | Hong Kong, China 1
Pak Loh Chiu Chow in HKG Airport | Hong Kong, China 2

Just past security in Hong Kong International's terminal 1 Pak Loh Chiu Chow is a first stop to get that last fix of dim sum before boarding.

Pak Loh Chiu Chow in HKG Airport | Hong Kong, China 3
Pak Loh Chiu Chow in HKG Airport | Hong Kong, China 4

1. Fresh Shrimp Wonton Noodle Soup
2. Pak Loh Chiu Chow | Just past security in terminal 1
3. Steamed Rice Roll with Beef
4. Nanxiang Dumplings

Back To Top